Ik heb een vraag

(placeholder)

Mentoraat

Als mentor ben je het eerste aanspreekpunt voor je leerlingen en hun ouders. Het is hierbij ook van belang dat je weet waar je grenzen liggen als het gaat om de begeleiding. Vaak kom je onverwachte situaties te staan waarin je besissingen moet nemen die kunnen gaan over het belang van  de leerling of het belang van je school.

Doel

De deelnemers...

·     Hebben een duidelijke beeldvorming over hun speelruimte/plichten:     

       verantwoordelijkheden en taken en de opdracht/rechten: bevoegdheden en     

       middelen.

·     Weten wat de leerling (mens in ontwikkeling) nodig heeft.

·     Kennen hun klas: wat is daar nodig? (Groepsdynamica)

·     Zijn geïnformeerd over gesprekstechnieken (o.a. structuur en opbouw van     

      gesprekken), hebben hiermee geoefend;

·     Hebben kennis en vaardigheden gekregen over ruis in de communicatie en hoe daar     

      mee om te gaan;

·     Kunnen omgaan met 'lastige' situaties tijdens een gesprek met llerling, ouders en

       collega's. (Herkennen en signaleren van bijzonder gedrag, omgaan met weerstand);

·     Hebben kennis over de verschillende rollen die je in de communicatie met anderen

       speelt.


Inhoud

Het programma is flexibel en biedt ruimte voor leervragen van de deelnemers.

·     Welkom, kennismaken, werkafspraken en werkwijze

·     Communicatie

·     Gesprekstechnieken en gespreksvaardigheden

·     Groepsdynamica

·     Leerlingen: mensen in ontwikkeling

·     Weerstand in gesprekken. (lastige* gesprekken)

·     Oefenen van gesprekken in een rollensituatie.

·     Afronden en afspraken (borgen)


Werkwijze

Theorie en praktijk wisselen elkaar af met de nadruk op leren door te ervaren. De trainer zal hierbij optreden als actuer.

De deelnemers voeren een ('lastig*') gesprek in een rollenspelsituatie met elkaar en met de trainer.

Deelnemers die niet actief deelnemen observeren en geven constructieve feedback aan hun collega.


* 'lastige' gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over: de boze ouder, loyaliteitsconflict/dilemma tussen collega en leerling, omgaan met een 'gesloten' leerling. In overleg met de deelnemers wordt hieruit een selectie gemaakt.


Advies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940